Uslovi pružanja usluga

OPŠTE ODREDBE

1.1 Ovim se opštim uslovima korištenja web stranica i korištenja usluge Web prodavnice uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Web prodavnice.

1.2 U opštim uslovima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

Optika Loris u vlasništvu F.K. Company d.o.o., sa sjedištem u Sarajevo, Topal Osman paše 32, upisano u sudski registar Opštinskog suda u Sarajevu.

Web stranice označavaju sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Optike Loris.

Korisnik znači svaku fizičku osobu koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i online kupca.

Online kupac znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja je obavila online kupovinu na web stranicama.

Web prodavnica je usluga koja omogućava kupcima kupovinu proizvoda Optike Loris putem web stranica.

1.3 Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki kupac se obavezuje poštovati ove Opšte uslove i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Opštih uslova.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obavezuje da neće koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

 • koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
 • unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
 • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti web stranice za slanje elektronse pošte protivne ovim Opštim uslovima;
 • unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan i maliciozan software

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Optike Loris ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu nama ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3 Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvata koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

2.4 Optika Loris se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja web stranica.

2.5 Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Optika Loris nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Optika Loris se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica.

2.6 Optika Loris zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7 Optika Loris neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8 Optika Loris zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.9 Optika Loris zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama i IP adresama, (odnosno korisnicima) sa kojih se vrše radnje protivne ovim Opštim uslovima, te po toj osnovi neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10 Optika Loris NI NA JEDAN NAČIN ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računarske opreme i telekomunikacijskih sistema radi pristupa web stranicama i uslugama web prodavnice.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Korisnik prihvata da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Optike Loris ili njenih ovlaštenika.

3.2 Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3 Radi izbjegavanja svake sumnje, Optike Loris izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Opštim uslovima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

3.4 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu upotrebu.

3.5 Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obavezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu upotrebu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Opštih uslova.

3.6 Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo Optike Loris.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obavezni dati Optici Loris osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uslove korištenja osobnih podataka predviđene ovim Opštim uslovima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.2 Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 • saglasnost da Optika Loris može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Optika Loris navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Optike Loris i sprječavanja eventualnih zloupotreba;
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Optike Loris na zadovoljstvo korisnika; davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.


4.3 Optika Loris će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Opštim uslovima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4 Optika Loris neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.5 Optika Loris će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6 Optika Loris će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7 Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati DIREKTNO Optiku Loris.

4.8 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Optika Loris će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

4.9 Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik GARANTUJE da su isti potpuni, istiniti, tačni i ažurni.

KORIŠTENJE USLUGE WEB PRODAVNICE

5.1 Korištenje usluge Web prodavnice je dostupno korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Webshop usluge.

5.2 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju ste naveli prilikom kupovine, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Optike Loris.

5.3 Ukoliko Optika Loris nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

CIJENE PROIZVODA PUTEM USLUGE WEB PRODAVNICE

6.1 Cijene proizvoda izražene su u konvertibilnim markama (KM) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Optika Loris može odrediti određene popuste na kupovinu putem web prodavnice koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje.

6.2 Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3 Potvrdom kupovine online kupci završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

7.1 Online kupci mogu plaćati proizvode platnim karticama ili nakon što im roba bude dostavljena tj. po preuzimanju.

DOSTAVA PUTEM USLUGE WEB PRODAVNICE

8.1 Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Bosne i Hercegovine.

8.2 Nakon što Optika Loris evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 48 sata od narudžbe proizvoda od strane kupca) online kupcu će proizvodi biti isporučeni u roku od 3 do 45 radnih dana za područje BiH, ovisno o vrsti artikla.

8.3 Ukoliko iz bilo kojeg razloga Online kupac nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, Optika Loris nije odgovorna za produženje prethodno navedenih rokova isporuke.

8.4 Online kupcu će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Kupac nije na adresi dostave:

 • bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili
 • proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane online kupca) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

8.5 Online kupac je obavezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa online kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

Ukoliko online kupac odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem e-mail-a ili telefonski Optici Loris. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Optika Loris se obavezuje u roku od idućih 5 radnih dana izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodi koji se nalazi na lageru, a ukoliko je isti proizvod potrebno naručiti od dobavljača navedeni rok se produžava za rok dostave od strane dobavljača, bez dodatnih troškova za kupca ili izvršiti povrat novca, u skladu sa zahtjevom online kupca.

8.6 Ukoliko online kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Optika Loris zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

REKLAMACIJE i POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM USLUGE WEB PRODAVNICE

9.1 Online kupac ima pravo u roku od 15 kalendarskih dana, od dana dostave proizvoda, na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči da je proizvod oštećen, nekompletan, ili da ne odgovara specifikaciji. Optika Loris će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, online kupcu vratiti sredstva na račun koji je kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u od roku trideset dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na e-mailu za reklamaciju. Sve reklamacije pristigle nakon isteka roka od 15 dana neće biti uzete u obzir.

9.2 Pravo na raskid Ugovora i povrat robe prema stavu 9.1, ne odnosi se na bilo kakvu robu izrađenu prema posebnim zahtjevima potrošača, koja je napravljena po mjeri ili je posebno namijenjena za jednu osobu.

9.3 Online kupac može ostvariti pravo na raskid Ugovora s Optikom Loris dopisom adresiranim na njenu adresu ili e-pošte na adresu info@optikaloris.ba. Vrijeme za raskid Ugovora smatra se ispoštovanim ako je obavijest o raskidu Ugovora poslana Optici Loris zadnjeg dana ili prije zadnjeg dana perioda navedenog u stavu 9.1.

9.4 Online kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe zbog rukovanja robom koje nadilazi potrebno rukovanje za ostvarivanje značajki i funkcionalnosti robe. Rukovanje robom izvan opsega navedenog u prethodnoj rečenici obuhvata (između ostalog) povrat bilo koje robe:

 • koja nije u originalnoj ambalaži,
 • koja je bez zaštitne kutije (ako je bila dijelom isporuke),
 • koja je bez dodatne opreme koja je bila dijelom isporuke,
 • s koje su skinute naljepnice ili oznake,
 • s koje su uklonjene zaštitne značajke (npr. naljepnice na lećama naočala),
 • koja ne sadržava upute za upotrebu ili druge priložene informacije.

Optika Loris preporučuje da potrošač osigura kurirsku uslugu kojom se roba vraća Prodavatelju.

9.5 Uplate za koje Optika Loris vraća novac potrošaču u skladu sa stavom 9.1 Optika Loris umanjuje za:
(a) dodatne troškove isporuke robe, ako je online kupac izričito odabrao drugačiji način isporuke robe od uobičajenog najjeftinijeg načina isporuke koji pruža Optika Loris (dodatni troškovi podrazumijevaju razliku između troškova isporuke koje je odabrao online kupac i troškova najjeftinijeg uobičajenog načina isporuke koji nudi Optika Loris);
(b) iznos koji odgovara oštećenju robe u skladu sa stavkom 9.4

9.6 Ako, u skladu s ovim Opšim odredbama i Zakonom, potrošač raskine Ugovor na pravno valjan način, svi pomoćni ugovori povezani s ovim Ugovorom (ako postoje) također postaju ništavni.

9.7 Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Optika Loris će postupiti kako je navedeno u tački 9.1 s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Optika Loris.

9.8 Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakovanja naručenih proizvoda, te online kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti za reklamaciju u roku od 3 dana. U tom slučaju, online kupac vraća pogrešno isporučen proizvod na trošak Optike Loris koja se obavezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (u skladu za zahtjevom korisnika) u roku od 3 dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

9.9 Ukoliko online kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 3 kalendarska dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Optika Loris je u tom roku dužna utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te online kupca obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

OSTALI USLOVI USLUGE WEB PRODAVNCIE

10.1 Optika Loris ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati online kupcu i trećima:

 • uslijed neautorizpvanog korištenja osobnih podataka ili povezanosti sa takvim korištenjem,
 • u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja usluge Web prodavnice, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Optike Loris.

10.2 Optika Loris ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

IZMJENE OPŠTIH USLOVA I OSTALE ODREDBE

11.1 Optika Loris zadržava pravo izmijeniti ove Opšte uslove bez prethodne najave. Online kupci su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opšte uslove. Važeći Opšti uslovi bit će objavljeni na web stranicama.

11.2 Za korištenje webshop usluge važeći su Opšti uslovi na snazi u trenutku primitka narudžbe za određeni artikal.